Hastanemiz

Amaç ve Hedeflerimiz

Kurumsal amaçlar Bakanlığımız tarafından  “önce insan” denilerek oluşturulan ve başlatılan “Sağlıkta Dönüşüm Programı”  kapsamında oluşturularak:

  1. Birey ve topluma erişilebilir, uygun, etkili ve etkin sağlık hizmeti sunmak
  2. Hastanemizde sunulan hizmetlerin sınıfının gerektirdiği standartların üstünde olmasına rağmen kalitesini ve güvenirliliğini daha da arttırmak
  3. Yasalar çerçevesinde koruyucu, acil, tedavi ve rehabilite edici hizmetleri, geleneksel ve tamamlayıcı tıbbî uygulamaları da içine alacak şekilde sisteme entegrasyonunu sağlamak
  4. Hastanede kullanılan ilaç ve biyolojik ürünlerin akılcı kullanımı sağlamak
  5. Hastanemizde kullanılan Sağlık teknolojileri ve bilgi sistemlerini geliştirilerek, sağlık hizmet sunumunda kanıta dayalı kararlar almasını sağlamak ve bu hizmet sunumunu düzenli olarak izleme ve değerlendirmeye tabi tutarak daha iyi neticeler almasını sağlamak.
  6. Sağlıkta Dönüşüm Programının ana hedefinde yer alan insanları hastalıklardan koruma, doğru tanı konulması, doğru tedavi edilmesi ve tedavi sonrasında hastalara yeterli rehabilitasyon sağlanabilmesi için hekim ve sağlık çalışanı kadrolarının yeterli sayıda ve donanımda olmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak
  7. Hastanemizi tam donanımlı bir tıbbi teknolojik altyapıya sahip olmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak ,
  8. Tıbbi Teknolojik altyapıya yönelik yapılacak yatırımların öncelikle tıbbi olarak en etkin teknolojilerin tercih edilmesinin yanı sıra bunların uzun vadede maliyeti etkin olmalarını sağlamak.
  9. Hastanemizin fiziki altyapı ve kapasitesini güçlendirerek hasta ve çalışan memnuniyetini daha da iyileştirmek ,
  10. Hasta ve çalışanların eğitim faaliyetlerine yönelik teknolojik gelişmeleri entegre ederek bu faaliyetlerin etkinliğini artırmak ve sağlıktaki insan kaynağını daha bilinçli hale getirmek 

29 Ocak 2022